زندگي نامه شهريار

دسته بندي : تحقیق » عمومی و متفرقه
به نام خدا

عنوان فایل : زندگي نامه شهريار
تعداد صفحات فایل: 51
قسمتی از متن فایل:


مقدمه
سيد محمد حسين بهجت تبريزي فرزند حـــاج مير آقا خشكنابي مقارن انقلاب مشروطيت و بين سالهاي 1285 – 1283 شمسي در روســتاي خشكناب نزديك بخش قره چمن متولد گرديد . پدرش كه در آغاز طلبه بود بعد مجتهد و سپس از وكلاي برجسته و ول وكيل آذربايجان مردي بود فـــاضل ، خوشنويس ، كريم الطبع وبا ايمان كه در سال 1313شمسي مرحوم و در قم مدفون شد . محمد حسين تحصيل را در مكتب خانه ي قريه ي زادگاهش با گلستان سعدي ، نصاب قران و حافظ آغاز كرد و نخستين مربي او والد ماجدش و بعد مرحوم امير خيزي بود . تحصيلات ايتدايي را در مدرسه هاي متحده و فيوضات و متوسطه را در تبريز و دارالفنون تهران به پايان رساند . در سال 1303 وارد مدرسه ي طب شد . تا آخرين ســال پزشكي را با هر مشقتي كه داشت سپري كرد و در بيمــارستان مراتب انترني را مي گذراندكه به سبب پيشامدهاي عاطفي و عشقي از ادامه ي تحصيل منصرف شد و كمي قبل از اخذ مدرك دكتري ، پزشكي را رهـا كرد و به دمات دولتي پرداخت . به قول خود شهريار اين شكست و ناكامي در عشق موهبت الهي بود كه او را از عشق مجـــازي به عشق حقيقي معنوي رساند .
در اوايل جواني و آغاز شاعري « بهجت » و پس از سال 1300 كه به تهران رفت « شيوا » تخلص مي كرد ولي به انگيزه ي ارادت قلبي و ايماني كه از همــان كودكي و نوجواني به خواجه شيراز داشت براي يـــافتن تخلص بهتر وضو گرفت نيت كرد ودو بار از ديوان حافظ تفال كرد كه هر دو بار كلمه ي « شهريار » آمد و چه تناسبي داشت با غريبي او .
و نيت تقاضاي تخلص از خواجه :
غـــم غريبي مهنت چــــو بر نمي تـــابم روم به شهر خـــود و شهريـــــار خود ياشم
دوام عمــر و ملك او بخواخ از لطف حق كه چرخ اين پكه ي دولت به نام شهرياران را
هر چند خود نيتي درويشـــانه كرده بود و تخلصي « خاكســــــارانه » مي خواست ولي به احترام حافظ تخلص شهريار را پذيرفت .
الف) شرح مختصر زندگانی شاعرانه شهريار
ويژگيهاي او : شهريار شاعري مومن و مسلمان بود . عمق اعتقادات قلبي خلال بسيـــاري از اشعارش به خوبي پيداست.
از ديگر خصوصيات بارز او او دقت و حساسيت فوق العـــاده فروتني و درويشي هميشگي مهمان دوستي و مهمان نوازي دائمي ، خلاص و صميميت ويژه با دوستان واقعي علاقه مفرط به تمامي هنر ها بخصوص شعر ، موسشقي و خوشنويسي بود .او خط نسخ مستعليق بويژه خط تحرير را خوب مي نوشت . در جواني سه تــــــار مي نواخت و آنجنان نيكو مي نواخت كه اشك استاد ابو لحسن صبا را جاري مي ساخت و براي ساز خود مي سرود :
نال به حال زار من امشب سه تار من اين مايه ي تسلي شبهاي تار من است
پس از مدتي سه تار را براي همبشه كنار گذاشت .
خاطرات كودكي و نوجواني شهريار : بيش تردر منظومه هاي حيدربابا ، هذيان دل ، موميايي و افسانه ي شب منـدرج است و با خواندن آنها مي توان دور نماي كودكي او را كم و بيش مجسم كرد . تلخ ترين خاطـــره ي زندگي او مرگ مادر است كه ر تاريخ 31 تير مــــاه 1333 اتفاق افتاده و شاهكار خوب و ماندني : اي واي مادرم » يادگـــــار آن دوران است .
مادش نيز همچون پدرش در قم مدفون شد . ازسال 1310 تا 1314 در اداره ي ثبت اسناد نيشابور و مشهـــد خدمت كرد. در نيشابور به خدمت نقاش بزرگ كما الملك رسيد و آن مثنوي معروف و زيبا را براي استــاد سرود و در مشهد همـدم و عاشراســــتاد فرخ خراساني ، گلشن آزادي ، نويد و ديگر شاعران گرانمايه ي آن خطــه ي پر بركت بـود در سال 1315 شمسي ه تهران منتقل شد مدتي در شهر داري و پيش رو هنرسپس در بــانك كشاورزي به كار پرداخت . چنــد سالي در عوالم درويشي ير كرد سر آنجام به زاد گاه اصلي خود تبريز باز گشت و تا زمان باز نشستگي در بانك كشـــــاورزي تبريز خدمت كرد . لفبت پس از هشتاد و سه ســــال زندگي شاعرانه ي پر بار و با افتخـــار روح اين شاعر بــزرگ در 27 شهريور ماه 1367 به ملكوت اعلي پيوست و جسمش در مقبره الشعرا ي تبريز كه مدفن بسياري از شعرا و هنـر مندان آن ديار است به خاك سپرده شد . به مناسبت اولين سالگرد در گذشت او اداره ي پست و تلاگراف با ابتكاري هنـــري در سرس تمبر هاي يادگار ي خود و با عنوان : بزرگ داشت استاد محمد حسين شهريار شاعر شهير ايراني تصوير شهـــريار و مقبره الشعراي تبريز را يه همراه شعر معروف « علي اي هماي رحمت تو چه آيتــي خدا را » را يه خط شكستـــه نستعليق انتشار داد همچنين كتاب يادنامه ي شهريار به خط خوشنويسان اصفهان و مجموعه ي مفصل ديگري به نام سوگـنامــه و ياد واره ي فارسي و تركي شهريار از سوي كتاب فروشي ارك تبريز منتشر گرديد .
ب ) سبك آثار و گرايشهاي شعري او :
شهريارهرچند به شاعري غزلسرا شهرت يافته و اين خود حقيقتي است انكار ناپذير ولي او مركب انديشه‌ي شاعرانــه‌ي خودرا در عرصه هاي مختلف شعري به جولان درآورده است وتا سرزمين هاو افق هاي دور دست و ناشناخته ي احســاسي و تخيل تاخته و شاهكار هاي جاودانه ي به تصاويري زيبا و تاثيري گيرا و ژرف پديد آورده است كه هر كدام در تاريــخ ادبيات اين مرزو لوم ثبت شده است . اين شاعر پر شور در انواع شعر استاد و بسيار توانا بود از قصيده و قطعه و مثنــوي و رباعي گرفته تا منظومه ها و حتي قالبهاي تازه و نوو به اصطلاح نيمايي آثاري دلپذير ، لظيف و استوار به وجــود آوده است كه همواره بر تارك ادب معاصر مي درخشد .
در غزل كه محور سخن ماست و پايه و اساس اين دفتر پر از سوز وشيفتگي لبريز از وجد و شور است .عشـــق و شيدايي دوران جواني و شور و حال عاشقانه ، رقت احساسات و سخنان آتشين و مضـــامين بكر و لطيف و سوختگي ويــژه اي كه ذاتي اوست ، بيشتر در غزلياتش متجلي است . غزل شهريار مشهور خـاص و عام است و برخي از ابياتش بع صورت امثال سايره در آمده و برزبانها جاري ، بر دلهانقش و همواره زبان دل و بيان حال عشاق دلسوخته بوده و هست . هر چند برخي از محققان متاخر تقسيم بندي سبكهاي شعر فارسي را از ديدگاه منتقدين به شيوه هاي خراساني عراقي ، هندي ،(اصفهاني) صحيح نمي دانند و هنوز كتابي جامع و مطقي دوباره ي سبكهاي شعر فــــــارسي تدوين نشده است . با اين وصف و طبق معمول مي توان گفت كه سبك شعري شهريار در اشعار كلاسيك عراقي يـــا طرز سعدي و حافظ بويژه شيوه ي حافظ است .گهگاه برخي ازابيات غزلهايش ازلطافت ، باريك انديشي ، تشبيح ، استعاره و ارسال مثلهاي سبك هندي (اصفهاني) چاشني مي گيرد . اين ها همه صورت ظاهري كار اوست و در باطن سبك شهريــار مخصوص به خود اوست و سخنش ، سخن دل است و از عمق جان و روح بسيار حساس و پر شور او مايه مي گيرد . بيشتر مضــــــامين و تابلئهاي توصيفي و قطعات تازه خلق ، ابداع و ابتكــــار خود شاعر است نه تكراري و كليشه اي چرا كه او : «عاريت كسي نپذيرفته است » «آنچه دلش گفت بگو گفته » . در پــاره اي از اشعــــارش گاهي كلمـات تركيبات و اصطلاحات مردم كوچه و بازار ر ا آگاهانه در شعر مي آورد و منظور اصلي او از اين هنر نمـــايي پيوند عميقتر بـــا مردم و نيز بردن شعر به ميان توده هاي عظيم افراد عادي در بعدي وسيع تر است و در اين راه هرچند برخي از ادبا از او خرده مي گيرند ، موفق است . استاد دانش مند دكتر منوچهر مرتضوي در مقدمه ي حيدر بابا با جمالتي زيبا چكيده ي افكــــار و سبك و شگرد كار شهريار را به خوبي نشان داده است و هنر بزرگ اورا به حق و شايسته در اين چهار زمينه مي داند :
1- غزل هاي از دل برآمده و لاجرم بر دل نشسته ي او( كه نمونه هاي فراوان آنها را در اين گزيده مي خوانيد . )
2 – ابداع تابلو هاي رنگين و توصيفي مانند تخت جمشيد ، مولانا در خانقاه شمس ، زيارت كمال الملك .
3 – خلق و ابداع آثار عاطفي پر احساس مانند اي واي مادرم ، حيدر بابا ، پيام انشتين ، صبــا مي ميرد ، كودك و خزان ، دختر گل فروش .
4 – انتخاب و استخدام اغات و تعبيرات عاميانه و پياده كردن آنها در شعر كه اين مهم در غـــزل ها و قصـــايد و هم در شاهكار كم نضير حيدر بابا كاملا مشهود است .کیفیت فایل : عالی
فرمت: doc
نوع محصول : دانلودی
قیمت همراه با تخفیف 30 درصدی : 13000 تومان
متن های بالا فقط قسمت کوچکی از فایل اصلی بود. برای دسترسی به فایل کامل لطفا از لینک زیر اقدام به خرید کنید.

درصورت وجود هرگونه سوال یا مشکل با شماره 09332331787 تماس حاصل کنید.
آدرس ایمیل مدیر سایت:
Mohammad.200508@gmail.com
در صورت ارسال ایمیل در کمتر از 5 ساعت سوال شما پاسخ داده خواهد شد.
با تشکر از شما بخاطر بازدید از سایت پکیج گرام.دسته بندی: تحقیق » عمومی و متفرقه

تعداد مشاهده: 1072 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:384 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی یک عدد فایل تحقیق درمورد زندگي نامه شهريار
    با 51 صفحه می باشد